برچسب: معضل

مهرناز محمدیان گفت: تکدی گری زنان و کودکان از معضلات مهم اجتماعی به شمار می آید که متأسفانه در سطح شهرستان ری زیاد به چشم می خورد و ما باید با آموزش این بانوان زمنیه اشتغال آنان را فراهم نماییم.