برچسب: علوم

در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه و با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرای بهداشت و علوم از 40 دانشجوی نمونه کشور تجلیل شد.

از انتظار در ترافیک بیمار شده اید؟ بله این امکان وجود دارد. آلودگی که در داخل اتومبیل در ترافیک و پشت چراغ های راهنمایی جمع می شود به مراتب بیشتر از میزان آلودگی است که از اتومبیل های در حال حرکت تولیید می شود . در حال حاضر، پژوهشی در مجله علوم محیط زیست منتشر شده که فرآیندها و اثرات این موضوع را بررسی کرده است و یک راه حلنیز ارائه داده است :بسته نگه داشتن پنجره ها.