برچسب: سازمان نظام پرستاری

استخدام

سازمان نظام پرستاری همچون گذشته با تمام توان در تلاشند تا ضمن ارتقاء و تقویت هویت حرفه ای به مسائل انگیزشی حوزه پرستاران توجه ویژه داشته باشند تا موانع خدمتی برطرف شود.