برچسب: دکتر محمد حسینی

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با بیان اینکه تاکنون در تهران ۱۶۶هزار نفر جهت برخورداری از بیمه سلامت، درخواست ارزیابی وسع کرده‌اند، گفت: از این تعداد پاسخ ۱۳۴هزار نفر داده شده است و تاکنون ۲۴ هزار نفر در پوشش بیمه اجباری همگانی در استان تهران بیمه شده‌اند.

کارشناس کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو با ذکر خاطره ای ضرورت توجه به تجویز و مصرف منطقی دارو در یک زنجیره صحیح را یاد آور شد.