برچسب: دارو ،

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تعرفه‌های پایین و میزان کسورات بالا در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مالیات برای درامد پزشکان شاغل در مراکز دولتی را فشار مضاعف بر بخش دولتی دانست.