برچسب: خدمات بهداشتی

دکتر علی اکبر سیاری گفت: با خدمات بهداشتی ارائه شده بعد از انقلاب اسلامی، ایران هم اکنون از نظر افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ مادر و کودک، کنترل بیماری های واگیر و عفونی، درمان ایمن، دسترسی به خدمات تغذیه ای و آب سالم از جمله کشورهای تراز اول دنیاست.

سید هاشم حسینی گفت: سپاه پاسداران علاوه بر نظام امنیتی یک نهاد فرهنگی نیز به شمار می آید، از مصادیق فرهنگی بودن اجتماعی شدن و مردم یاری است که خدمات بهداشی درمانی از اصول آن به شمار می رود و قابل ذکر است وقتی خدماتی مثل بیمارستان صحرایی در نقاط مختلف، از طریق سپاه در اختیار مردم قرار می گیرد در امنیت پایدار مؤثر بوده و مردم به نظام امیدوارتر می شوند.