برچسب: جراحی زیبایی

استقبال زیاد از اعمال جراحی به خصوص در حوزه جراحی زیبایی، در سال‌های اخیر، باعث شده است تا افراد سودجو و غیر متخصص در محیط‌‌‌‌‌‌‌های غیر بهداشتی، اقدام به ارائه خدمات در این حوزه کنند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که ر شته جراحان دهان، فک و صورت به عنوان یکی از رشته های پزشکی در سال های اخیر با رشد مواجه بوده است گفت : در سال های آینده نیاز ما به این رشته رو به تزاید است زیرا بحث تروما و حوادث ترافیکی در کشور بالا است.

پروفسور علی کرمی به بررسی علل افزایش جراحی های زیبایی در کشور پرداخت و اظهار کرد: امروزه فاجعه ای کشور و شهر ما تهران را تهدید می کند که آن افزایش دختران هم شکل و به اصطلاح دختران عروسکی می باشد که نشان دهنده این است که جوانان ما مثل هم آرایش می کنند؛ جراحی های زیبایی انجام می دهند؛ و حتی در نوع لباس پوشیدن نیز از هم تقلید می کنند و کاملاً شبیه به هم هستند.

سال هاست که جوانان به جراحی های زیبایی گرایش شدیدی پیدا کرده اند و برخی از آنان به یک بار عمل جراحی راضی نمی شوند و چندین بار خود را به تیغ جراحی می سپارند! گرایش افراد به سمت جراحی های زیبایی عوامل زیادی دارد که در این میان می توان تبلیغات فراوان را عامل مهمی در به وجود آمدن این پدیده دانست!