برچسب: بیمه خدمات آزمایشگاهی

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت با بیان اینکه برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت سال 97 در حوزه درمان با محوریت مدیریت هزینه در نظام آزمایشگاه خواهد بود، گفت: برای این برنامه عملیاتی راهبردهای نه گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه ها قرار داده ایم.