برچسب: آزمون فوق تخصصی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی  از حذف شرط دارا بودن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش نياز از شرايط الزامي شركت در آزمون هاي پذيرش دستيار فوق تخصصي و دوره هاي تكميلي تخصصي در رشته های مورد نیاز خبر داد و گفت : اين تسهيلات تنها براي رشته هاي مورد  نياز اعلام شده توسط وزارت بهداشت اعمال مي شود.