حمایت همه جانبه از طرح ملی همسان گزینی تبیان خواهیم داشت

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بازدید از موسسه تبیان، حمایت خود از طرح ملی همسانگزینی را عنوان کرد.

به گزارش سپیدپوش به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل، نشست مشترک حجت االسالم والمسلمین سیدحسین شاهمرادی؛ دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، علیرضا طالبپور؛ مدیرعامل موسسه تبیان و زهره حسینی؛ مدیر طرح ملی همسان گزینی تبیان، با موضوع طرح ملی همسانگزینی، پیش از ظهر امروز در موسسه تبیان برگزار شد. در ابندای این نشست علیرضا طالبپور، مدیر عامل موسسه تبیان، با اشاره به طرح ملی همسانگزینی اظهار کرد: این طرح بیش از دو سال از زمان برگزاری آن میگذرد و مبتنی بر آموزههای اسالمی و فرهنگ اسالمی و روش سنتی مورد قبول اسالم بوده که با تکنولوژی عجین شده است. وی افزود: مشکل ازدواج جوانان تنوع سالیق، توسعه فضایمجازی و انتخاب همکفو است که سبب سختی در ازدواج میشود. شبکه همسانگزینی بر اساس سیستم هوشمند و پارامترهای مشخص، امکان ازدواج را برای جوانان آسانتر کرده است. مدیرعامل موسسه تبیان تصریح کرد: شبکه معرفین)معرفی دختران و پسران مجرد به خانوادهها(، شبکه مشاورین)راهنمایی مورد نیاز برای ازدواج دختران و پسران(، شبکه راستیآزمایی)صحت و سقم اطالعات ثبتنام کنندگان و احراز هویت(، شبکه امنا)نظارت بر کار واسطان و معرفان و ناظر و ارزیاب( از جمله شبکههای این طرح همسانگزینی به شمار میرود. وی بیان کرد: ادامه اجرای طرح همسانگزینی نیازمند حمایت و اعتبارات مناسب است و البته ما این طرح را مردمی میبینیم و همه عملیات ثبتنام و عضویت در سایت همسانگزینی به صورت رایگان انجام میشود. طالبپور اظهار کرد: مهمترین موضوع این طرح همسانگزینی پتانسیل مردمی است که باید توسعه یابد. خوشبختانه این طرح مورد تأیید شورای فرهنگ عمومی رسیده است. وی بیان کرد: توقع تبیان از شورای فرهنگ عمومی این است که در این سیستمی که خانوادهها تا عنوان ازدواج اینترنتی به میان میآورند، نگاهشان منفی میشود، آنها را تشویق به سوق یافتن در این طرح کنند. مدیر عامل موسسه تبیان تصریح کرد: هراندازه تعداد معرفان بیشتر باشد، ازدواج هم به همان نسبت افزایش مییابد بنابراین شورای فرهنگ عمومی میتواند در این زمینه کمک بسیاری کند. وی افزود: در استانها میتوانیم فضایی را به واسطان و معرفان اختصاص دهیم تا واسطان گردهم آیند که البته ایجاد فضا و افرادی که در آن فضا شبانهروز مشغول خواهند شد، نیازمند اعتباراتی است که شورای فرهنگ عمومی در این زمینه میتواند به تبیان کمک کند.

طالبپور اظهار کرد: رسانه ها میتواند فرهنگ استفاده از طرح همسانگزینی را برای خانوادهها فراهم کند تا دیگر خانوادهها و یا دخترها و پسرها از شرکت در این طرح خجالت نکشند. صداوسیما میتواند بهترین همکاری را در این زمینه داشته باشد. شورای فرهنگ عمومی به کمک طرح همسانگزینی میشتابد در ادامه حجتاالسالم شاهمرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به سایت تبیان اظهار کرد: یکی از سایتهای خوبی که پس از انقالب اسالمی درخشید، سایت تبیان بوده که فعالیتهای خوبی را انجام داده و میتوان به پروژه ملی همسانگزینی اشاره کنیم. وی افزود: سایت همسانگزینی به لحاظ علمی، دینی دارای متر و میزان قابل قبول است و این واسطهگری در ازدواج امر خیری است که در باورهای اسالمی و باورهای ایرانیان وجود دارد. دبیر شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ واسطهگری و ازدواج به مرور کمرنگ میشد که با فعالیت تبیان در اجرایی کردن طرح همسانگزینی، این فرهنگ دوباره احیا شد که امیدواریم شاهد هماهنگی و همکاری بیشتری با ارگانها و مراکز باشیم. وی افزود: شورای فرهنگ عمومی در سراسر دنیا در باالترین سطح فرهنگی هر استان قرار دارد و بسیار تأثیرگذار است چراکه رئیس شورای هر استان، امام جمعه استان است. حجتاالسالم شاهمرادی اظهار کرد: یکی از مباحث اصلی شورای فرهنگ عمومی، موضوع خانواده است که بحث همسانگزینی بخشی از مبحث خانواده است. وی بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی قرار است از این پس به کمک تبیان بشتابد تا واسطان استانی گردهم آیند و وارد این شبکه شوند. دبیر شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی انتظار دارد تا بخش خصوصی وارد شود که ما از آنها حمایت خواهیمکرد. هماکنون به غیر از تبیان موسساتی بودند که درخواست چنین فعالیتی را دادهاند که البته ما آنها را نفی نمیکنیم اما مورد تأیید هم نیستند. وی افزود: حمایت از طرح همسانگزینی در استانها سبب رشد و نمو میشود چراکه این حرکت خداپسندانهای است و میتوان به واسطه همکاری و مشارکت با دیگر نهادها آن را موفق خواهد کرد. ۱۱/۵میلیون مجرد در کشور در ادامه گلزاری، مشاور امورخانواده و جوانان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به آمار منتشرشده از ایسپا اظهار کرد: تحقیقی بر روی ۰۹۹ نمونه بین مجردهای ۸۱ تا ۰۹ ساله انجام شد که مهمترین موانع ازدواج را میتوان به مسائل اقتصادی، نیافتن همسردلخواه، مسائل فرهنگی، مسائل تربیتی و روانشناختی اشاره کرد. وی ادامه داد: براساس این آمار ۶۱ درصد از مردان به دلیل مشکالت اقتصادی)۹۰ درصد موضوع شغل و ۵۵ درصد موضوع تشریفات و هزینه(، ۸۵ درصد از مردان به دلیل نیافتن همسردلخواه، ۸۹ درصد به دلیل مسائل فرهنگی و ۸۹ درصد به دلیل مسائل روانشناختی)ترس از ازدواج، بی اعتمادی( تن به ازدواج نمیدهند. گلزاری اظهار کرد: بر اساس آمار منتشره در ایسپا، ۸۱ درصد از خانمهای مجرد به دلیل مشکالت اقتصادی)۴ درصد شغل، ۴ درصد هزینههای ازدواج(، ۰۶ درصد به دلیل نیافتن همسر دلخواه، ۸۱ درصد به دلیل مسائل فرهنگی)مشکالت آداب و رسوم( و ۵۴ درصد به دلیل مسائل روانشناختی و فردی تن به ازدواج نمیدهند. وی بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی سال ۴۹ را به موضوع خانواده و مسائل مربوط به تحکیم خانواده اختصاص داده است که فردا ششصد و چهل و پنجمین جلسه شوراست و مسائلی همچون پیش از ازدواج تا طالق و پس از طالق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گلزاری اظهار کرد: اولین مسئله بحثمان تجرد خواهد بود چراکه هماکنون یازده و نیم میلیون نفر مجرد در کشور داریم. همچنین به مراتب یافتن همسر دلخواه، مشاوره قبل ازدواج، آموزشهای پس از ازدواج، ناسازگاری پس از ازدواج، حل مسائل ناسازگاری پس از ازدواج، مسائل قانونی و حقوقی و مسائل پس از طالق موضوعات مهم به شمار میرود که مورد بررسی در شورای فرهنگ عمومی قرار خواهیم داد. وی بیان کرد: پیشرفت و ادامه روند سایت همسریابی آموزشهای فراگیر و همکاری و هماهنگی سازمانهاست که البته وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت مشارکتهای الزم را دارند. گلزاری اظهار کرد: در شورای فرهنگ عمومی جلسهای برگزار میشود که با حضور ۰۹ تن از نمایندگان ارگانهای مختلف همچون کمیته امداد، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در استانها، وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و دیگر نهادها برگزار میشود که مباحث مربوط به ازدواج و خانواده در آن مطرح میشود. بیش از ۰۹ درصد ثبت نامی های سایت همسان گزینی تاکنون ازدواج نکرده اند سپس، زهره حسینی؛ مدیر طرح ملی همسان گزینی از ثبت اطالعات ۸۵ هزار و ۵۹۹ نفر در بانک اطالعاتی این سایت خبر داد و گفت: بیشتر ثبت نام کنندگان در این سایت متعلق به دهه ۶۹ هجری هستند. وی در ادامه افزود: ۴۵ درصد از این افراد سابقه ازدواج ندارند و تنها ۱ درصد پیش از این یا همسرشان فوت کرده و یا طالق گرفته اند. حسینی در ادامه ثبت اطالعات این افراد را منوط به راستی آزمایی اعالم کرد و گفت: تمام اطالعات در بانک اطالعاتی این موسسه راستی آزمایی می شود. وی در ادامه از وقوع ۸۸۹ ازدواج از شهریور گذشته تاکنون از طریق این سایت خبر داد. حسینی در ادامه افزود: ما از طرفین می خواهیم سه ماه را صرف آشنایی با یکدیگر بگذارند و از آنها می خواهیم به مراکز مشاوره که مورد تایید است مراجعه کنند. وی در ادامه گفت: از هر ۰۹ معرفی یک مورد به خواستگاری می انجامد. حسینی در ادامه در خصوص پیگیری این موسسه درباره ازدواج هایی که اتفاق می افتد گفت: هر ۶ ماه پس از وقوع ازدواج پیگیر روند زندگی زوجین هستیم که ببینیم چگونه طی می شود. حسینی همچنین یکی از شروط این سایت را اطالع خانواده زوجین اعالم کرد و افزود: در این روند حتما خانواده دو طرف در جریان قرار می گیرند. گفتنی است، حجت االسالم شاهمرادی همراه با تنی چند از مسئولین شواری فرهنگ عمومی کشور، دکتر گلزاری؛ معاونت پیشین وزارت ورزش و جوانان و مدیران موسسه تبیان به بازدیداز بخش های مختلف این موسسه پرداخته و ضمن تقدیر از فعالیت های موسسه تبیان عنوان داشت: من از گذشته با محصوالت و محتوای فرهنگی موجود بر روی سایت تبیان آشنا بودم اما در بازدید امروز متوجه شدم که جای افتخار است که یک مجموعه ای از افراد با انگیزه و دانش باال در کنار یکدیگر جمع شده اند تا شجره طیبه ای در فرهنگ کشور ایجاد کنند. شایان ذکر است، نشست خبری امروز پیرو جلسات قبلی و توافقات طرفین در زمینه همکاری های فرهنگی تشکیل شد.

انتهای پیام/*

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code